INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Określenie agenta ubezpieczeniowego:

CENTRUM UBEZPIECZEŃ ,,AS” ANDRZEJ STACHELEK  UL. Wańkowicza 5; 12-200 Pisz

Obszar działania agenta ubezpieczeniowego: Rzeczpospolita Polska

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11202292/A

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Informację o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2018 poz. 2467), to jest poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

Informacja o posiadanych akcjach lub udziałach

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających, co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów agenta ubezpieczeniowego uprawniających, co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A., Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.,Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group., Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Towarzystwa Ubezpieczeń I Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.,TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.,Euroins Insurance Group AD, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.,Balcia Insurance SE;

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia:

Agent ubezpieczeniowy otrzymuje prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej; inne rodzaje wynagrodzenia oraz wynagrodzenie stanowiące połączenie wcześniej wymienionych rodzajów wynagrodzenia. Nie jest pobierane honorarium od klienta.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

1) Reklamacja związana ze świadczonymi usługami może zostać złożona w siedzibie Agenta lub jego jednostkach dokonujących obsługi klientów. Reklamacja może mieć formę: pisemną (osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską); ustnie (do protokołu); w formie elektronicznej (na adres centrumubezpieczenas@wp.pl)

2) Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest osoba upoważniona przez Agenta.

3) Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenie odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4) Odpowiedź na reklamacje będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

5) Agent ubezpieczeniowy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

6) Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), a Agent zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego.